المنتجات

مسكن /المنتجات

 
Image Placeholder

دانلود Code55 pdf دفتر توسعه منابع فیزیکی

ﺳﻨﮕﻬﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﺎﺭﺑﺮ ﯾﺎ ﺗﺰﺋﯿﻨﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺩﺭ ﭘﺎﺭﻩ ﺍی ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺳﻨ ﮕ ﻬﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﺎﺭﺑﺮ و ﺗﺰﺋﯿﻨﯽ ﺭﺍ ﺗﻮﺃﻣﺎً ﺍﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ 2 1 2 ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ و ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ ﺳﻨﮕﻬﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺩﺭ ﻫﺮ ﭘﺮوژﻩ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ وﯾﮋﮔ ﯿ ﻬﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ، ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ، ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ، ﺿﺨﺎﻣﺖ، ﺻﺮﻑ ﻧﻈﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁوﺭی ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷﯿﻮﻩ ﺍی ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺬﯾ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ، ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﻨﮕﺪﺍﻧﻪ ﻫﺎ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺭو ﻧﻘﺶ ﺳﻨﮕﺪﺍﻧ ﻪ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﺘﻦ ﺍﺯ ﻧﻘﻄﻪ

Image Placeholder

بتن ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

بتن به طور کلی محصولی است که از اختلاط آب با سیمان آبی و سنگدانه‌های مختلف سنگدانه‌ها در بتن تقریباً سه چهارم حجم آنرا تشکیل می‌دهند و ملات سیمان و آب یک چهارم به همین دلیل دقت در مصرف نکردن آب زیاد در داخل بتن به منظور حصول مقاومت بالا برای عمل آوری یا ادامه یافتن فرایند Hydration باید رطوبت نسبی حداقل ۸۰ درصد باشد

Image Placeholder

معماری لزوم تاکید بر شناخت مصالح

کمترین سیمانی که در بتن مصرف می شود باید به اندازه ای باشد که دوغاب آن رویه دانه در ساختن بتن مصرف کرد و اگر ناگزیر از مصرف کردن آنها باشند ، باید پیوسته آن را از آنکه تابش کم است ، در یخبندان نیز پایدار نیست زیرا آب در سوراخها ی آن نشت می چنانچه آب به سطح رانده شود در مسیر خود به طرف بالا در زیر سنگدانه های درشت

Image Placeholder

دسته‌بندی اشنایی با مصالح ساختمان و راه فتح الله شفیعی

از این رو اندازه مناسب و جهت صحیح قرارگیری آنها نقش بسیار مهمی در کاهش مصرف انرژی باید کاملا پاکیزه بوده و فاقد هر گونه ناخالصی های نباتی باشند از سنگ هایی که در بتن سازی باید قابل آشامیدن باشد و یا از منبع قابل قبولی تهیه گردد چه آب های قایل شدحداکثر اندازه ی مصالح درشت دانه حداکثر اندازه یدرشت دانه در بتن مسلح

Image Placeholder

بتن چیست؟ به نام خدا

19 ژوئن 2009 مقدار هوای در بتن تا حدود 8 حجم بتن را تشکیل می دهد این اندازه به درشت ترین دانه ی استفاده از سیمانهای انبساطی و یا بدون جمع شدگی که می تواند مشکل زا باشد مختلف و سنگدانه های موجود و پوزولانهای مصرفی یکسان و مساوی 0 22 نمی باشد باید توجه داشت که برخی گروه بندی ها دارای وجه اشتراک می باشند

Image Placeholder

Chapter 1

در ﺑﺘﻦ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﮔﻲ ﺧﺸﮏ روﯼ ﻣﻲ دهﺪ ﮐﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﮑﻞ و اﻳﺠﺎ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ هﺎي درﺷﺖ ﺳﻴﻤﺎن و ﺁب ﺑﻴﺸﺘﺮي، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﮐﺎراﻳﯽ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻤﻴﺰ، ﺳﺨﺖ، ﻋﺎري از ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻣﻘﺎوم ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺣﺪاآﺜﺮ اﻧﺪازﻩ داﻧﻪ هﺎي ﺳﻨﮕﻲ در ﺳﺎزﻩ هﺎي ﺑﺘﻦ ﺁرﻣﻪ RC ، ﺑﺎﻳﺪ در ﻗﺎﻟﺐ و ﺑﻴﻦ ﻣﻴﻠﮕﺮدهﺎ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻣﺸﺨﺼﻪ آﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ آﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ هﺎ از ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻣﻨﻬﺎ ي ۴ ﻣﮕﺎ ﭘﺎﺳﻜﺎل آﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ

Image Placeholder

بتن ریزی

3 دسامبر 2014 پس در زمستان در هر شرایطی باید پس از بتن ریزی نیبت به عمل آوری بتن ۵ در شرایط دمایی زیر ۵ با گرم کردن سنگدانه ها ، قالبها و آب به ترتیب دمای اگر چه پیشرفتهای جدید در بتن ریزی زیر آب باعث شده این متد بی مصرف به نظر دانـه هـای ریز از ماسه طبیعی یا کارخانه ای که اندازه ی ذرات آنها تا یک چهارم اینچ

Image Placeholder

ﻣﻮاد اﻓﺰودﻧﯽ ﺣﺒﺎب ﻫﻮا ﺳﺎز و ﮐﺎرﺑﺮد ﻫﺎي آﻧﻬﺎ در ﺑﺘﻦ

ﯽ از ﻓﺮاﮔﯿﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺼﺮف آن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﮥ ﻓﺰاﯾﻨﺪه اي ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻘﺶ ﮐﺎرﺳﺎز و وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﻣﻮاد ﺣﺒﺎب ﻫﻮا ﺳﺎز، وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻫﻮا در ﺑﺘﻦ، روﺷﻬﺎي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﻘﺪار ﻫﻮاي ﺑﺘﻦ ﺗﺎزه، ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻌﺪﻧﯽ و آﻟﯽ ﺣﺒﺎب ﻫﺎي ﻫﻮا ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎﺷﻨﺪ، زﯾﺮا ﺣﺠﻢ ﮐﻞ ﺣﺒﺎب ﻫﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻫﺮ ﭼﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺣﺒﺎب زا ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺣﺒﺎﺑﻬﺎي ﻫﻮاي ﺑﯿﺸﺘﺮي اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﺮاي ﻣﻘﺪار

Image Placeholder

کارشناس رسمی دادگستری رشته راه وساختمان بتن

دانـه هـای ریز از ماسه طبیعی یا کارخانه ای که اندازه ی ذرات آنها تا یک چهارم اینچ می رسد دانـه هـا باید از موادی تشکیل یافته باشند که دارای مقاومت کافی بوده و در مقابل شرایط دانه های درشت باید به حدی مصرف شـود کـه فضای خالی در بتن ایـجـاد نکند استفاده کردن از عواملی از قبیل مواد حباب ساز و پوزولانها ،سنگدانه های غلتیده بجای

Image Placeholder

ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎري ﺑﺘﻦ

ﺷﻜﻞ و ﻧﺤﻮه ﺗﻮزﻳﻊ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ ي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺑﺘﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺴﺰاﺋﻲ در ﺧﻮاص ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ آن ﻲ از ﭘﺮ ﻣﺼﺮف ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ در ﺟﻬﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻮدن اب ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﻴﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮاردي ن ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد ؛ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺘﻲ از اﻧﺪازه اوﻟﻴﻪ ﺑﻪ داﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 1 ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺳﻄﺤﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮﻃﻮب ﺷﻮد در واﺣﺪ ﺟﺮم ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ

Image Placeholder

ccrc بتن

14 ژوئن 2013 در واقع تفاوت بتن صنعتی و بتن سنتی در این است که در بتن صنعتی، مواد اگر چه بتن اسفنجی می‌تواند توسط همان تهیه كننده‌های بتن توپر تهیه شده و البته باید بدانیم كه زیر سازی این بتن و زمین زیرینش نباید كاملاً غیر سبكدانه ها دارای خصوصیت ویژه ای هستند كه سنگدانه های معمولی فاقد آن می باشند و در

Image Placeholder

مهندسی عمران و معماری همه چیز در مورد بتن

آزمایشهای مربوط به اسلامپ روانی بتن حباب های موجود و دمای بتن عدد اسلامپ عددی است که بوسیله ی ازمایش اسلامپ بتن انجام می شود که نشانگر میزان باید اشاره کرد این محصولات در کاهش آب بسیار موثر بوده تا جایی که وقتی به عنوان یک نسبتهای اختلاط و دانه بندی سنگدانه های مصرفی در بتن، بیشترین تأثیر را در مقایسه با

Image Placeholder

بتن ریزی در هوای گرم کلینیک بتن ایران

هر چند تأثیر سنگدانه چندان جدی نیست اما بویژه برای ایجاد دوام در بتن در مناطق گرم بویژه مرطوب، لازم است سنگدانه‌ها از جذب آب کمی برخوردار باشند مصرف مواد افزودنی در هوای گرم باید بر اساس توصیه های کارخانه سازنده و تأییدات دستگاه نظارت صورت گیرد به این معنی که مقادیر به اندازه مصرف در بتن ریزی روز بعد مورد نیاز است می

Image Placeholder

اردیبهشت 1389 گزارش کار های آز تکنولوژی بتن

از نقطه نظر اقتصادی مصرف هر چه بیشتر سنگدانه ها در وزن آب را بدست آورده و بعد حجم استوانه ی خالی را بدست می آوریم هر چه دانه هاي سيمان ريز تر باشند سطح مخصوص بيشتري را ايجاد كرده و در نتيجه گيرش سريع تر و حرارت زايي بيشتر ميشود مقدمه براي بدست آوردن جرم حجمي سيمان دو مقدار را بايد اندازه گيري كرد جرم – حجم

Image Placeholder

ﯽ ﺣﺠﯿﻢ ﺑﺘﻨ ﻫﺎی ﺳﺎزه ﻧﺎﻣﻪ آﯾﯿﻦ گروه مهندسی عمران

3 آوريل 2014 ﻫﺎ ﯾﺎ ﺍﺑﻨﯿﻪ ﺧﺎﺹ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺁﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺘﻦ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺗﻬﯿﻪ ﺍﯾﻦ ﺳﻨﮕﺪﺍﻧﻪ ﻫﺎ ی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍی ﺑﺘﻦ ﺭﯾﺰی ﻫﺎی ﺣﺠﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺁﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺘﻦ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺳﻨﮕﺪﺍﻧﻪ ﻫﺎ ی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺩﺭ ﺑﺘﻦ ﺣﺠ ﯿ ﻢ ﺑﺎ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺍﺳﻤﯽ 150 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﭘﻨﺞ ﻣﺤﺪوﺩﻩ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺘﻨ ﻬﺎی ﺣﺠﯿﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺍﺯ 5 ﺗﺠﺎوﺯ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﮕﺮ ﺁﻧﮑﻪ ﺫﺭﺍﺕ ﻣﺘﺸﮑﻠﻪ ﻏﯿﺮﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﺍﮔﺮ ﺣﺪ ﺭوﺍﻧﯽ

Image Placeholder

برج میالد اداره کل انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مواردی چون صرفه جویی در مصرف انرژی چه در زمان ساخت پروژه های عمرانی یاو در زمان بهره است که به روز باشند و هم باید با توانمندی ها و استعدادهای بادی و پوزوالن و غیره در بتن موجود باشد سنگدانه ها 0 سنگدانه ی ریز ماسه همه ی ماسه هایی که برای بتن معمولی به ثبات اندازه ای ابعادی ممکنست تحت تاثیر قرار گیرد و باید

Image Placeholder

چگونه يک ساختمان ايمن در برابر زلزله بسازيم؟ منبع

وقتى مى خواهيد خانه اى را بسازيد، چه بتنى باشد و يا فلزى، موارد زير را بايد رعايت ساختمان هايى که بيش از ۴ طبقه و يا ۱۲ متر به بالا هستند بايد با ساختمان مجاور خود فاصله داشته باشند به کار بردن سنگدانه هاى درشت تر از ۲۲ ميليمتر در ساخت بتن آرمه توصيه نمى شود و حداکثر اندازه اى که مى توانيد مصرف کنيد ۴ سانتيمتر است

Image Placeholder

DOC 4 آزمایشگاههای مهندسی عمران

میلگرد هایی که داخل بتن قرار می گیرند باید کاملا پاک باشند و پوسته نداشته باشند بلوکها می توانند در اندازه ها ی متنوع و با عایق حرارتی خاص نصب شده روی آنها تولید شوند مقدار زیادی از شیشه های مصرف شده دوباره بازیافت می شوند و قسمتی نیز برای به جای سیمان مصرف شود تا اینکه شیشه به عنوان سنگدانه در بتن مصرف شود

Image Placeholder

مواد افزودنی در پروژه های سد سازی

ملاحظات اقتصادی مانند استفاده از مصالح در دسترس و کاهش مصرف سیمان، ضوابظ تجاری گوناگون موجود و در دسترس می باشند، آگاهی از خصوصیات کلی، مکانیزم واکنش و عوامل کنترل گرمازایی در بتن حجیم برای کاهش گرمای ناش ی از هیدراسیون در بتن های کارآیی را ثابت نگه دارد از طرفی هرچه بزرگترین اندازه سنگدانه افزایش یابد،

Image Placeholder

حباب هوازا ساختمون دات کام

این حباب‌ها باید یکنواخت باشند و پس از سخت شدن بتن یا ملات در آن باقی بمانند باا اندازه ی 1 0 تا 1000 میکرون را ایجاد می کنندکه به شکلی تصادفی در بتن و عملکرد حباب های هوای ایجاد شده به عنوان بالشتک های ریز و متعدد در حد فاصل سنگدانه ها رخ می دهد وسعت این پوسیدگی با میزان و نوع نمکهای مصرفی رابطه مستقیم دارد

Image Placeholder

کارخانه بتن آماده پاسارگاد فوم بتن پاسارگاد راه هاي افزايش مقاومت بتن

راه هاي افزايش مقاومت بتن بتن آماده بتن سيمان شن ماسه سنگدانه بتن استاندارد از مخلوط کردن مقدار متناسبی از سیمان، شن، ماسه، آب و افزودنی ها ی دیگر بدست می‌آید فولادی که دارای مقاومت کششی بالایی هستند در قسمت های تحت کشش در بتن شد؛ مصالح مصرفی در سازه های بتن پیش تنیده باید از کیفیت عالی برخوردار بوده و با

Image Placeholder

مبحث نهم مقررات ملی ساختمان فورجینگ سر به سر میلگرد

21 جولای 2007 ﻧﻘﺸﻪ هﺎﯼ ﺳﺎزﻩ هﺎﯼ ﺑﺘﻦ ﺁرﻣﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨـﺎﯼ ﻧﻘﺸـﻪ هـﺎﯼ ﻣﻌﻤـﺎرﯼ، ﮐـﻪ در ﺁن ﺗﻤـﺎﻣﯽ اﻧـﺪازﻩ هـﺎ، ارﺗﻔﺎع هﺎ و ﺳﺎﯾﺮ وﯾﮋﮔﯽ هﺎﯼ ﻣﺼـﺎﻟﺢ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎدﻩ در ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن از ﻗﺒﻴـﻞ ﻓـﻮﻻد و ﺳـﻴﻤﺎن ﻣﺼﺮﻓـﯽ در ﺑﺘـﻦ و ﻣﻘﺎوﻣـﺖ هـﺎﯼ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺑﺘﻦ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺘﻦ روﯼ ﻣﻴﻠﮕﺮدهﺎ، ﻗﻄﺮ ﺑﺰرﮔـﺘﺮﯾﻦ ﺳـﻨﮕﺪاﻧﻪ ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﺼـﺮف در ﺑﺘـﻦ و ﺣـﺪاﮐﺜﺮ ﻧﺴﺒـﺖ ﺁب ﺑـﻪ هﺎ ﯼ ﻓﻨﯽ ﺑﺪوﯼ و ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﯽ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن و

Image Placeholder

1393 8 7 شرکت تبیان راهبرد پارسی

بعد از تولید بلوک های فومی به اندازه های مختلف آن را با استفاده از المنتهای حرارتی در دو طرف ورق های فومی نصب می شود نکته ی قابل توجه در مورد تولید مش اینست که هر چه تعداد 1 پانل ها باید درمحیط های دور از تابش مستقیم اشعه ی خورشید،بارش باران ماسه ی مورد مصرفی برای پانل های ساندویچی ریزدانه هستند و سنگدانه های پولکی و

Image Placeholder

معماری آرشیتکت

ولي بايد درنظر داشت كه مصرف سيمانهاي مذكور پيشگيري هاي لازم را غير ضروري نمي سازد گر چه در درجه حرارتهاي معمولي، سيمانهاي با حرارت هيدراتاسيون كم، آهسته تر از به اين معني كه مقادير به اندازه مصرف در بتن ريزي روز بعد مورد نياز است مي توان در زير بتن اسفنجي يك مخلوط سنگدانه درشت شن ،سيمان، آب و ماسه به ميزان اندك وگاهي

Image Placeholder

جداول بتنی پیش ساخته ویژگیها و روشهای آزمون

ﻫﺎي ncrete ke ﻲ اﻳﺮان Islamic R ﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ Standards a ﮔﻲ ﻫﺎ رو erb units m آزﻣﻮن اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻤﺸﻲ ﺟﺪو ل ﭘﻴﻮﺳﺖ چ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﺎﻳﺸﻲ ﻣﺼﺮف ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ اﻓﺰودﻧﻲ ﻣﻌﺪﻧﻲ در ﺑﺘﻦ ﺳﻴﻤﺎن ﭘﺮﺗﻠﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﻛﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺘﻦ ﻣﺼﺮﻓﻲ در اﻳﻦ ﻗﻄﻌﺎت از ﻧﻈـﺮ ﻧـﻮع و رده ﺳـﻴﻤﺎن، ﺳـﻨﮕﺪاﻧﻪ، اﻓﺰودﻧـﻲ و رﻧﮓ داراي روﻳﻪ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ از ﻧﻈﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و

pre:مطحنة الكرة رخيصة للبيع جنوب أفريقياnext:افلام الممثل عبده الكسار

البدء

ابقى على تواصل

+8613621919955